NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a efektivní využití zdrojů energie staveb.

Cíle programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Cílem programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením emisí skleníkových plynů prostřednictvím snížení energetické náročnosti budov a podpory výstavby domů s velmi nízkou energetickou náročností a efektivním využitím zdrojů energie.

Certifikát Nová zelenám úsporám

Příjem žádostí v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

 • Směrnice MŽP č. 1/2014 o poskytování prostředků z programu Nová zelená úsporám byla ministrem schválena s účinností od 6. 1. 2014.
 • 1. Výzva pro rodinné domy má vyčleněnou alokaci v celkové výši 1,9 mld. Kč.
 • Příjem žádostí v rámci 1. Výzvy k podávání žádostí byl zahájen dne 1. 4. 2014.
 • Ukončení příjmu žádostí v rámci 1. Výzvy k podávání žádostí nastane v okamžiku vyčerpání dostupné alokace, nejpozději však 31. 10. 2014 ve 12 hod.
 • Příjem žádostí probíhá prostřednictvím online aplikace, která je dostupná na internetových stránkách programu.

   

Nastavení programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Podprogram Rodinné domy:

A. SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ
B. VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ
C. EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ZDROJŮ ENERGIE

    


   

A. SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ

Míra podpory je ovlivněna kvalitou provedených opatření – čím nižší energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím vyšší podpora – rozdělení do tří hladin.

Sledované parametry Označení
jednotky
A.1 A.2 A.3 A.4 A.5
A.1.1 A.1.2
Průměrný součinitel prostupu teplabudovy Uem
[W/m2.K]
≤ 0,95 * Uem,R Bez požadavku ≤ 0,85 * Uem,R ≤ 0,75 * Uem,R Odborný posudek Zajištění odborného technického dozoru
Vypočtená měrná roční potřeba tepla na vytápění po realizaci na vytápění EA
[kWh/m2.rok]
Bez požadavku ≤ 70 ≤ 55 ≤ 35
Všechny měněné stavební prvky obálky budovy na systémové hranici obálky budovy musí splnit podmínku na součinitel prostupu tepla U
[W/(m2.K)]
Dle požadavku ČSN 73 0540-2 Dle požadavku ČSN 73 0540-2 Dle požadavku ČSN 73 0540-2
Snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění EA oproti stavu před realizací opatření [%] ≥ 40 ≥ 50 ≥ 60
Míra podpory [%] 30 % 40 % 55 % 10.000 Kč 5.000 Kč

Povinná výměna zdroje v případě, že původní hlavní lokální zdroj tepla na vytápění budovy je na tuhá fosilní paliva.
Výměna vzduchu musí být v souladu s  ČSN EN 15 665/Z1.

Výše podpory se stanoví na základě maximálních způsobilých výdajů, jejichž výše se mimo jiné odvíjí od ploch konstrukcí, na kterých jsou realizována úsporná opatření, od jednotkových cen za 1 m2 daného opatření (určeny Směrnicí MŽP č. 1/2014) a na základě dosažených vlastností stavby po dokončení realizace.

Typ konstrukce Měrné výdaje
Zateplení obvodových stěn 1.500 Kč/m2
Výměna otvorových výplní 6.900 Kč/m2
Zateplení střechy 1.500 Kč/m2
Zateplení podlahy na terénu 2.000 Kč/m2
Zateplení ostatních konstrukcí

600 Kč/m2

   

   

     


   

B. VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ

 • dotace je stanovena fixně na rodinný dům
 • podporu z oblasti B nelze kombinovat s jinými oblastmi podpory
 • dvě hladiny podpory dle výsledných parametrů budovy

Sledované parametry Označení jednotky B.1 B.2 B.3
Výše podpory [Kč] 400.000 550.000 35.000
Měrná roční potřeba tepla na vytápění EA[kWh/m2.rok] ≤ 20 ≤ 15 Zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy
Měrná neobnovitelná primární energie EpN,A[kWh/m2.rok] ≤ 90 ≤ 60
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí U [W/(m2.K)] ≤ Upas,20
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy UemW/(m2.K) ≤ 0,22
Neprůvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby n50  [1/h]. ≤ 0,6
Nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti v letním období θai,max [°C] ≤ θai,max,N
Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla [-] Ano
Účinnost zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu η [%] ≥ 75

   


   

C. EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ZDROJŮ ENERGIE

C.1 Povinná výměna neekologického zdroje tepla na vytápění současně s realizací opatření z oblasti A.
C.2 Výměna neekologického zdroje tepla na vytápění ve stávajícím rodinném domě, kde byla opatření ke snížení energetické náročnosti již realizována (max. 150 kWh/m2/rok).
C.3 Instalace solárního termického systému.
C.4 Instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.
C.5 Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.2.

Neekologické zdroje tepla na vytápění:

Zdroj na tuhá fosilní paliva - je hlavní zdroj tepla na vytápění budovy, který je určen ke spalování černého uhlí, hnědého uhlí, uhelných briket nebo koksu, a který     dle platných norem nedosahuje parametrů pro 3. emisní třídu.

Zdroj na vyjmenovaná kapalná fosilní paliva - hlavní zdroj tepla na vytápění budovy, který je určen ke spalování mazutu.

Podporované zdroje:

 • Kotle na biomasu s ruční nebo automatickou dodávkou paliva.
 • Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční nebo automatickou dodávkou paliva.
 • Uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem.
 • Tepelná čerpadla.
  • voda – voda
  • země – voda
  • vzduch – voda
 • Plynové kondenzační kotle.

Podpora se vztahuje pouze na výrobky zapsané do seznamu výrobků a technologií (SVT).

   


   

C. EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ZDROJŮ ENERGIE – POŽADAVKY NA ZDROJE NA BIOMASU

 • Požadavky na hodnoty emisí a minimální účinnosti vycházejí z novelizovaného zákona o ochraně ovzduší (č. 201/2012 Sb.) a odpovídají cca 4. emisní třídě (pro zdroje zkoušené dle ČSN EN 303-5).
 • Povinná instalace akumulační nádrže o měrném objemu alespoň 20 l/kW výkonu (zvyšuje se na 55 l/kW výkonu u zdrojů s ruční dodávkou paliva, které neplní požadované emisní a účinnostní limity při nejnižším částečném výkonu).
Dodávka paliva Minimální účinnost Mezní hodnoty emisí1
CO [mg.m-3] TCO2 [mg.m-3] TZL [mg.m-3]
Samočinná 85 % 1.000 30 60
Ruční 82 % 1.200 50 75

1 Vztahuje se k suchým spalinám, teplotě 273,15 K, tlaku 101,325 kPa a k referenčnímu obsahu kyslíku 10 % (13 % pro sálavé stacionární zdroje určené pro připojení na teplovodní soustavu ÚT a k instalaci v obytné místnosti)

2 Nevztahuje se na sálavé stacionární zdroje určené pro připojení na teplovodní soustavu ÚT a k instalaci v obytné místnosti

   


   

C. EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ZDROJŮ ENERGIE – POŽADAVKY NA TEPELNÁ ČERPADLA

Technologie Teplotní charakteristika Minimální topný faktor určený dle ČSN EN 14 511
země - voda B0/W35 4,3
vzduch - voda A2/W35 3,1
voda - voda W10/W35 5,1

Povinná instalace akumulační nádrže o měrném objemu alespoň 15 l/kW jmenovitého výkonu zdroje.

      


   

C. EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ZDROJŮ ENERGIE – POŽADAVKY PLYNOVÉ KOTLE

Parametr Mezní hodnota
Emise CO 40 mg/kWh
Emise NOx 60 mg/kWh
Účinnost při jmenovitém výkonu ≥ 95 %
Účinnost při částečném výkonu ≥ 105 %
pH kondenzátu ≥ 4,0
Maximální příměsi kondenzátu zinek 0,5 mg/dm3 
měď 0,25 mg/dm3 
olovo 0,2 mg/dm3 
kadminum 0,1 mg/dm3 
chrom 0,15 mg/dm3 
nikl 0,25 mg/dm3 
cín 0,5 mg/dm3 
dusitany 6 mg/dm3

Typ podpory C.1 C.2
Max. výše podpory [Kč] *
1. Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 50.000 40.000
2. Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 100.000 80.000
3. Krbová kamna  na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem 50.000 40.000
4. Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva 50.000 40.000
5. Tepelné čerpadlo voda - voda 100.000 80.000
6. Tepelné čerpadlo  země – voda 100.000 80.000
7. Tepelné čerpadlo vzduch-voda 75.000 60.000
8. Plynové kondenzační kotle 18.000 15.000
C.3.1 Solární termické systémy pro přípravu TV 35.000
C.3.2 Solární termické systémy pro přípravu TV a přitápění 50.000
C.3.3 Bonus za kombinaci vybraných opatření 10.000
C.4 Instalace jednotek pro nucené větrání se zpětným získáváním tepla 100.000
C.5 Zpracování odborného posudku pro podoblast podpory C.2 5.000


Odborný posudek

 • Splnění podmínek programu
 • Podklad pro výpočet podpory
  • Projektová dokumentace
  • Energetický posudek
 • Minimální rozsah odborného posudku uveden v Příloze II./8 Směrnice MŽP č. 1/2014


Administrace žádosti

 1. Informace o Programu a zjištění zda mohu žádat.
 2. Výběr projektanta a energetického specialisty, kteří vypracují odborný posudek (projektová dokumentace + energetický posudek).
 3. Evidence žádosti prostřednictvím internetového rozhraní.
 4. Do 3 kalendářních dnů ode dne evidence doručit požadované dokumenty (Směrnice MŽP č. 1/2014, Příloha č. II/6).
 5. Kontrola úplnosti a formální správnosti.
 6. Případná výzva a doplnění dokumentů do 8 kalendářních dnů.
 7. Specifická kontrola (kontrola správnosti a splnění podmínek Programu).
 8. Případná výzva a oprava dokumentů do 30 kalendářních dnů.
 9. Projednání a akceptace žádosti.
 10. Žadatel obdrží akceptační dopis (stanovuje podmínky a termín pro doložení dokumentů):
    • oblast podpory A – 18 měsíců
    • oblast podpory B – 24 měsíců
    • oblast podpory C – 9 měsíců
 11. Doložení dokladů prokazující řádnou realizaci (Směrnice MŽP č. 1/2014, Příloha č. II/7).
 12. Případná výzva a oprava dokumentů do 30 kalendářních dnů.
 13. Vydání Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 14. Výplata podpory do 90 dní ode dne vydání Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

   


   

Kde vznikají kolize

 • Nejsou dodané všechny povinné údaje a přílohy
 • Stavba nesplňuje definici rodinného domu či překračuje 350 m2 vnitřní podlahové plochy
 • Nesoulad hodnot uvedených v jednotlivých částech odborného posudku
 • Nesprávně zvolená systémová hranice posuzované zóny
 • Nejsou doložené všechny vyžadované části dokumentace
 • Jednotlivé části odborného posudku jsou autorizovány nesprávnými osobami
 • PD – nedostatečné či nečitelné kótování, chybějící legendy místností
 • EP – nezohlednění tepelných mostů, chybně uvažované hodnoty tepelné vodivosti

   


   

Seznam odborných dodavatelů a Seznam výrobků a technologií

Seznam odborných dodavatelů a Seznam výrobků a technologií mají zajistit minimální standard kvality jak poskytovaných služeb, tak výrobků a technologií zapojených do Programu.

Oba seznamy jsou otevřené pro všechny dodavatele a výrobky, které splní předem stanovené podmínky Programu. O provedení zápisu do seznamu odborných dodavatelů a Seznamu výrobků je nutné požádat. Zápis do seznamů je bezplatný.